Podmienky 3-ročnej záruky GÜDE

Podmienky pre 3-ročnú predĺženú záruku na výrobky značky Güde

Záruku na výrobok značky Güde si môžete od dátumu jeho kúpy predĺžiť z 2 rokov na 3 roky v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

1. Registrácia
Výrobok si zaregistrujete do 30 dní od dátumu nákupu na stránke zaruka.gude.sk. Zákazník je povinný všetky údaje vyplniť pravdivo a podľa skutočnosti. Pri zistení akejkoľvek nezrovnalosti nebude záruka uznaná. V prípade, že sa aj v priebehu doby predĺženej záruky zistí, že zákazník poskytol nepravdivé alebo klamlivé informácie, automaticky stráca nárok na predĺženú záruku zadarmo. Registráciou a vyplnením osobných údajov zákazník zároveň súhlasí s tým, aby spoločnosť GÜDE Slovakia, s.r.o. uložila a uchovávala jeho osobné údaje vo svojej databáze za účelom plnenia zmluvy a nárokov plynúcich z predĺženej záruky a prípadných marketingových aktivít. Súhlas so zasielaním marketingových oznámení je možné kedykoľvek odvolať.

2. Základné podmienky
2.1 Záruka v trvaní 3 rokov na výrobky Güde je k dispozícii pôvodným používateľom výrobkov Güde, ktoré boli kúpené u autorizovaných predajcov Güde v Slovenskej republike (viď zoznam predajcov na stránke gude.gude.sk) na použitie v ich súkromnej neprofesionálnej činnosti. Táto záruka nie je k dispozícii osobám, ktoré kupujú výrobky Güde na účely ďalšieho predaja alebo prenájom a na výrobky používané profesionálne alebo priemyselne.
2.2 Záruka platí iba na výrobky v kúpnej cene od 100,- € s DPH vrátane.
2.3 Táto záruka nie je prevoditeľná. Je k dispozícii iba pôvodným používateľom výrobkov Güde, ktorí si kúpili a zaregistrovali tento výrobok podľa vyššie uvedených pokynov.
2.4 Okrem záručných podmienok pre predĺženú záruku, ktoré sú popisované v tomto dokumente, platia aj všeobecné záručné podmienky uvedené v záručnom liste.
2.5 Oprava alebo výmena výrobku vykonaná v rámci tejto záruky nepredlžuje alebo neobnovuje lehotu trvania tejto záruky. Záruka v trvaní 3 rokov sa začína dátumom kúpy výrobku a ukončí sa po uplynutí 36 mesiacov.

3. Uplatnenie si reklamácie v rámci predĺženej záruky
3.1 Výrobky v predĺženej záruke (t. j. záruke na výrobky po ukončení 24 mesačnej záručnej doby) je potrebné odovzdať priamo do autorizovaného servisu Güde, s originálnym dokladom o kúpe a s platným potvrdením na predĺženú záruku v trvaní 3 rokov.
3.2 Výrobok odovzdávajte do opravy iba kompletný so všetkými súčasťami a príslušenstvom a riadne vyčistený. Z výrobku, ktorý prípadne budete do opravy zasielať, vylejte nespotrebovanú palivovú zmes a olej, riadne ho zabaľte (najlepšie do pôvodného obalu resp. do obalu, ktorý plnohodnotne nahradí pôvodný obal). Škody spôsobené nedostatočným zabalením zásielky nie je možné uznať ako chyby v rámci záručných podmienok!!!

4 . Podmienky predĺženej záruky
4.1 Spoločnosť GÜDE Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá podľa názoru technika autorizovaného servisu nie je spôsobená chybou materiálu alebo výrobnou chybou, ktorá nie je v súlade s uvedenými všeobecnými záručnými podmienkami pre výrobky značky Güde. 
4.2 Záruka na bezodplatnú opravu zaniká ak bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja.
4.3 Zo záruky sú vybraté všetky diely a súčasti podliehajúce pri používaní prirodzenému opotrebeniu alebo pri ktorých v dôsledku používania dochádza k zmene alebo zániku požadovaných vlastností. Tým sa rozumejú všetky pohybujúce sa časti stroja, ako napr. nože, súkolesie prevodoviek, klinové remene, kladky, ložiská, pojazdové kolesá, štartovacie mechanizmy, spúšťacie spojky kosenia, ovládacie lanká, rotory, strunové hlavy, ich súčasti, reťaze motorových píl a všetky ďalšie pohybujúce sa diely… Do tejto skupiny patria tiež preťažené elektromotory, uhlíky elektromotora, akumulátory, palivové, či vzduchové filtre, brzdové obloženia, atď.
4.4 Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebenie spôsobené zvyčajným používaním výrobku a ďalej na chyby spôsobené jeho nesprávnym a neodborným používaním a zaobchádzaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za chybu. Za nesprávne používanie a zaobchádzanie (hlavne montáž, uvedenie do prevádzky, vlastné použitie, uskladnenie, údržbu) sa považuje prípad, keď nebol braný zreteľ na návod na obsluhu, všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom a všeobecne známe a uznávané pravidlá pre zaobchádzanie s obdobnými predmetmi. Obdobne je hodnotený aj prípad pokusu o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby alebo vykonania takejto opravy.
4.5 Zo záruky sú ďalej vyňaté prípady, keď sa použil nepôvodný náhradný diel, alebo ak bola vykonaná zmena na výrobku bez súhlasu predávajúceho a pri chybách spôsobených neodborným skladovaním tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku, jednotlivých dielov alebo súčastí, ktoré boli spôsobené vonkajším pôsobením – napríklad vonkajším vplyvom mechanickým, chemickým, elektrickým alebo iným, chyby vzniknuté poškodením pri preprave a doprave výrobku, chyby vzniknuté v dôsledku vyššej moci, havárie a zavinenia tretej osoby.
4.6 Zo záruky je vyňatá bežná údržba výrobku (napr. premazanie, vyčistenie stroja, ...)
4.7 Ak nebude pri oprave nájdená chyba spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika vlastník zariadenia.
4.8 Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na spôsob riešenia reklamácie v prípade, že aj napriek uznanej záruke výrobok nebude z akéhokoľvek dôvodu opraviteľný, výmenou za výkonovo/parametrami podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného výrobku. Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie kúpnej sumy/odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Zmeny záručných podmienok
5.1 Spoločnosť GÜDE Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť svoju záručnú politiku, lehoty a spôsobilosť výrobku bez predchádzajúceho upozornenia tak, ako bude považovať za vhodné.
5.2 Aktuálne platné záručné podmienky týkajúce sa značky Güde sú k dispozícii na internetovej adrese gude.gude.sk, v sekcii reklamačný poriadok.